תנאי שימוש

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שימוש באתר זה www.Funzing.com או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה") או ספקי הפעילויות ("בית עסק" או "בתי העסק", לפי העניין), רכישת כרטיסים, הרשמה לאתר, הוספת פעילות ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן) "החברה"). הסכם זה הוא בינך לבין משולם פתרונות תשלום בע"מ (ח.פ 514011360, דרך יצחק רבין 1, פ"ת)) "החברה"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, ,החברה ו/או כל חברה קשורה שלה (מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיה ו/או כל מי מטעמהם, מלבד טענות כנגד החברה הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשת של החברה על פי תנאי השימוש. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים.

1. השימוש באתר
1.1. האתר מופעל על ידי החברה ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק, בין השאר, שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע הזמנת ויצירת פעילויות ורכישת כרטיסים.
1.2. האתר מאפשר מכירת כרטיסי כניסה לפעילויות, אשר ניתן לממשם אצל בתי העסק וכן הצעות לפעילויות פנאי המוצעות על ידי צדדים שלישיים .
1.3. למען הסר ספק, החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או את השירותים המוצגים באתר. הפעילויות ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מבית העסק ניתן להשתמש בכרטיסים הנמכרים באתר, או במקרה של פעילות ללא תשלום על ידי הזמנת הפעילות באמצעות האתר, או במקרה של הצעות לפעילות בתשלום על ידי צדדים שלישיים על ידי הזמנת הפעילות ישירות מאותם צדדים שלישיים, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ו/או הצדדים השלישיים כאמור בלבד ולא על ידי החברה.
1.4. החברה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת פעילויות ו/או שירותים ומשמשת כצינור להעברת מידע בלבד. אין לראות בחברה כמי שמוכרת ו/או מספקת את הפעילויות והשירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
1.5. תנאי שימוש אלו הם ההסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידי משתמשי הקצה ובית העסק. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה ו/או בית העסק, לפי העניין, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
1.6. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ו/או בית העסק ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
1.7. משתמש הקצה ו/או בית העסק הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא לגלותה לצד שלישי.
1.8. משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בכך שהשימוש באינטרנט עשוי להיות כרוך בהפרעות שאינן בשליטת החברה וכי החברה לא תהא אחראית לכל שיבוש ברצף השירות ו/או לכל שיבוש ו/או איבוד המידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב-החברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה. יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.9.  ל חברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש.
1.10. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות או מכירות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1.10.1. הינו בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר.
1.10.2. מלאו לו 18 שנה והוא כשיר להיקשר בהסכם מחייב.
1.10.3. בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
1.10.4. בעל כרטיס אשראי בתוקף.
1.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש הקצה ו/או בית העסק להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאיתהחברה למנוע ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את השימוש באתר, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.11.1. אם הייתה הפרה של תנאי השימוש;
1.11.2. נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
1.11.3. בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי הקצה ובתי העסק;
1.11.4. במקרה בו כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
1.11.5. אם הפעילות או השירות המוצעים אינם מקובלים על החברה כפעילות או שירות שיוצעו באמצעות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
2.1. החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
2.2. במידה והחברה תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש, תודיע החברה על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה במערכת ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר ו/או על ידי שינוי תנאי השימוש.
2.3. כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משתמשי הקצה ובתי העסק החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת החברה הינו שינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על כרטיסים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה ו/או בית העסק אחרי ביצוע השינויים האמורים תחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה ו/או בית העסק.
2.4. אנו ממליצים לך לקרוא, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
3. ציוד
3.1. משתמש הקצה ו/או בית העסק יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה ו/או בית העסק כתוצאה משימוש באתר.
4. כללי התנהגות למשתמש הקצה ו/או בית העסק
4.1. האתר הינו קניינה הפרטי שלהחברה. כל פעילות המתבצעת באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש אלו.
4.2. החברה דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה ו/או בית העסק באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. בנוסף, הפעילות של משתמשי הקצה ו/או בית עסק באתר חייבת להיות לצורך ובקשר עם פרסום, שיווק, מכירת ורכישת כרטיסים לפעילויות פנאי.
4.3.  משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר לפעילויות או שירותים כלשהם שאינם חוקיים ו/או שאינו תואם את מטרות האתר, זאת ללא הסכמתה המפורשת שלהחברה בכתב ומראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
4.4.  כל התנהגות מצד משתמש קצה ו/או בית עסק אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה ו/או בית עסק כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
4.5. למעט פרסום ושיווק פעילויות ושירותים, רכישת כרטיסים כמפורט בתנאי השימוש, משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים. בנוסף, אין לעשות שימוש באתר לצורך שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עשויים להתחרות בחברה .
5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
5.1. כל דבר באתר, לרבות לקט הנתונים, תכנות, יישומים וממשקים, הוא רכושה הקנייני הבלעדי של החברהאו שנעשה בו שימוש בהתאם להרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה ועל פי שיקול דעתה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה ו/או בית העסק עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
5.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה ו/או בית העסק אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה תכנים ו/או הודעות
5.3. משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה ו/או בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות בקשר עם כל חומר שהועלה על ידו כאמור וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל אזור פומבי באתר או דרכו, משתמש הקצה ו/או בית העסק מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לערוך, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה ו/או בית העסק מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה ו/או בית העסק מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 5 זה יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה למרות האמור לעיל, בית עסק רשאי לכלול בפרסומיו באתר הגבלה מפורשת כלפי משתמשי הקצה בדבר זכויות צדדים שלישיים לגבי סימני ושמות מסחר השייכים לו.
5.4. "Funzing" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "Funzing", בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של החברה ו/או חברות קשורות לחברה מהווה חלק מקניינם וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמם. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
6. אחריות ושיפוי
6.1. משתמש הקצה ו/או בית העסק ו/או מפנה משתמשים מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או כרטיסים שיסופקו באמצעות האתר.
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE" והחברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית כלפי בית עסק ו/או משתמש קצה ו/או כלפי מפנה משתמשים ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או רכישת כרטיסים ו/או השתתפות בפעילות ו/או השתתפות בתכנית מפני משתמשים. בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור):
6.3.1. החברה אינה, מוכרת ו/או מספקת את הפעילות ו/או השירות אשר בית העסק מציע באתר, ואשר יש בדעת משתמש הקצה לרכוש באתר ולפיכך החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לפעילויות, טיבן, איכותן, כדאיות העסקה, התאמתן לצרכי משתמש הקצה ו/או לתיאור הפעילות ו/או השירות באתר. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בפעילות ו/או בשירות המוצעים באתר הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי.
6.3.2. הפעילויות והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של הפעילויות ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות יוצרי הפעילות /ספקים/בתי העסק וכיו"ב. למען הסר הספק, אם וככל שהאתר, החברה ו/או מי מטעמם ו/או כל משתמש אחר באתר נתן חוות דעת בקשר עם פעילות ו/או שירות אין בכל כדי להטיל אחריות על החברה לגבי אופיים של הפעילויות ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, סיכון הכרוך בהם, שמות יוצרי הפעילות /ספקים/בתי העסק וכיו"ב.
6.3.3. החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה על ידי משתמש הקצה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש הקצה מלרכוש כרטיסים או לעדכן את הרכישה.
6.3.4. החברה לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.
6.4. משתמש הקצה ו/או בית העסק הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם לבין בתי עסק ומשתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה ו/או בית העסק משחרר את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
6.5. בית העסק יהיה אחראי לקבוע את מחיר הכרטיס ולבחון את הכדאיות הכלכלית וההשלכות המיסוייות של הפעילות ו/או השירות אותו הוא מציע. החברה אינה אחראית לכל היבט פיננסי הקשור לבית העסק. בית העסק משחרר את החברה מכל תביעה, ו/או דרישה ו/או חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
6.6. מפני המשתמשים משחררים את קבוצת Funzing מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים להשתתפותם בתכנית מפני המשתמשים.
6.7. בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש הכרטיס ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם הפעילויות / השירותים נשוא הכרטיס. משתמש הקצה ו/או בית העסק, לפי העניין, מוותר ומשחרר את החברה מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
6.8. משתמש הקצה ו/או בית העסק ו/או מפנה המשתמשים, לפי העניין, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את החברה מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש קצה ו/או בית עסק אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.

7. הגבלת אחריות
7.1. בשום מקרה, החברה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
7.2.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשום מקרה,
7.2.1. חבותה ואחריותה של החברה כלפי משתמש קצה, בשל כרטיס ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכומים שנגבו על ידי החברה בפועל ממשתמש הקצה בגין אותו כרטיס, וסך האחריות והחבות הכוללת של החברה הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו בפועל על ידי משתמש הקצה עבור רכישת כרטיסים עבור הפעילות נשוא הטענה שהועלתה על ידי משתמש הקצה נגד החברה
7.2.2. חבותה ואחריותה של החברה כלפי בית העסק, בשל כל סיבה שהיא, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו בפועל לחברה על ידי משתמשי הקצה בעבור רכישת כרטיסים לפעילות ו/או שירות המוצע על ידי בית העסק, וסך האחריות והחבות הכוללת של החברה הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו בפועל על ידי משתמשי הקצה כאמור עבור הפעילות נשוא הטענה שהועלתה על ידי בית העסק נגד החברה.
7.2.3. סך כל חבותה ואחריותה הכוללת של החברה כלפי מפנה משתתפים, בשל כל סיבה שהיא, לא תהיה גבוהה מסכום עמלת מפנה המשתמשים לו זכאי מפנה משתמשים ואשר עדיין לא שולמה על ידי החברה למפנה המשתמשים.
8. בקשה פיקוח ומעקב
לחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ'ט ובפורומים, אם וככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת, על ידי החברה כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Funzing תהא זכאית (אך לא מחויבת) להסיר כל חומר, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי שימוש אלו או מכל סיבה אחרת לרבות כמפורט בסעיף 21 לעיל
9. פרטיות וסודיות
9.1. משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורת פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורת של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו. החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או בית העסק בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או בית העסק מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או בית העסק מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
9.2. כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של החברה.
9.3. החבר תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
9.3.1. העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס;
9.3.2. שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;
9.3.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;
9.3.4. מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;
9.3.5. ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.
9.4. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
9.5. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם החברה וכו. אין באמור כדי למנוע מהחברה להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.
9.6. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:
9.6.1. כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או בית העסק;
9.6.2. משתמש הקצה ו/או בית העסק ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי שלהחברה, לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
9.6.3. משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי החברה באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עשוי להיות מעשה בלתי חוקי;
9.6.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;
9.6.5. במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.
9.7. פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
9.8. בקרות מקרים שאינם בשליטתה החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
9.9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
10.  ביטול הסכם זה
10.1. החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה ו/או בית העסק. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7 ו- 9.
11. תוכן צדדים שלישיים
11.1.  כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ו/או בית העסק ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי החברה ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
11.2. החברה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה ו/או בית העסק להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
11.3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתר אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה ו/או בית העסק בלבד, ואינם מעידים על מתן חסות של החברה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. החברה אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אתרים אלו וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרים אלו. משתמש הקצה ו/או בית העסק מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה ו/או בית העסק מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד או אובדן שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
11.4. לינקים לאתר אפשר ויועלו לאתרי צדדי ג', בין היתר במסגרת תכנית מפני המשתמשים. האתרים אליהם מועלים ליניקים לאתר, בין היתר על ידי מפני המשתמשים, אינם בניהולה בשליטתה של החברה והיא אינה בודקת את התוכן ו/או את הפעילות של אתרים חיצוניים אלו ואינה אחראית להם.
12. משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה ו/או בית העסק
12.1. על מנת שמשתמש הקצה ו/או בעל העסק יהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת,החברה תשלח הודעות עדכון באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת פתיחת החשבון באתר. משתמש הקשה ו/או בית העסק מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח הודעות דואר אלקטרוני כאמור, במידה ובית העסק ו/או משתמש הקצה מסר את מספר הטלפון שלו הוא מאשר לחברה ו/או למי מטעמה (לרבות בית העסק) לשלוח הודעות עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום פעילות אליה נרשמת (אך אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי על החברה או על בית העסק למסירת הודעות כאמור). במקרה בו ירצה בית העסק ו/או משתמש הקצה להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, עליו לפנות בכתובת הדואר האלקטרוני support@Funzing.com ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.-
12.2. בית העסק מאשר שהחברה רשאית לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני ככל הנדרש לשם פעילות תקינה של חשבונו באתר. בית עסק אשר ביקש להפסיק את קבלת הדואר האלקטרוני מהאתר יראוהו כמי שמסכים להסרת וביטול החשבון שלו ב-Funzing שכן קבלת דואר אלקטרוני על ידי בית העסק מהווה תנאי לפעילות בית העסק באתר.
12.3. כמו כן, אישור תנאי שימוש אלה מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.
13. הכרטיסים- כללי
13.1. כל הכרטיסים הנרכשים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם החברה ("הכרטיס" או "הכרטיסים", לפי העניין) הם כרטיסים המקנים זכות השתתפות בפעילות, אשר ניתן לרכושם מהאתר ולהציגם לבית העסק על מנת להשתתף בפעילות כפי שהוצגה על ידי בית העסק ובהתאם לתנאים החלים על כל כרטיס כפי שיוצגו באתר על ידי בית העסק ועל ידי האתר. על ידי מתן הצעה לרכישת כרטיס על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
13.2. החברה מאפשרת לך לרכוש כרטיס אשר ניתן לפדותו בקשר להשתתפות בפעילות ו/או שירותים מבית העסק, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק בלבד ולא החברה, הוא מספק את הפעילות ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי למימוש הכרטיס שרכשת, בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל.
14. רכישת הכרטיס
14.1. רכישת הכרטיס תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש הכרטיס מול בית העסק שהנפיק את הכרטיס בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של החברה מול אותו בית עסק, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת מול החברה רכישת הכרטיסים באתר תהא מוגבלת בזמן (למרות האמור לחברה קיימת הזכות להאריך מפעם לפעם את מכירת הכרטיסים, מכירת כרטיסים עשויה להיות תלויה במספר מינימלי של רוכשים או מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים, הכל בהתאם לתנאים שיפורטו באתר .
14.2. כרטיסים לפעילויות ו/או שירותים שניתן לרכוש באמצעות האתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק עבור אותן פעילויות ו/או שירותים. "השווי" המוצג בנוגע לכל פעילות ו/או שירות הוא כפי שנמסר לחברה על ידי בתי העסק, ובאחריותו של משתמש הקצה לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
14.3. כדי לבצע רכישה באתר על משתמש הקצה לפתוח חשבון באתר כדי שהחברה תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת הכרטיסים, להדפסת הכרטיסים וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי החברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של Funzing החברה כדוגמת עיון בהזמנות משתמש קצה בעבר.
14.4. בנוגע לרכישת כרטיסים, משמעות הלחיצה על כפתור ה - "קנה", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שמשתמש הקצה הציע הצעה לרכוש את הפעילות ו/או השירות הרלוונטי מבית העסק בהתאם לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי החברה ובית העסק והנכללים באתר, לרבות בקשר עם הכרטיס הרלוונטי. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או חובה כי הצעתו של משתמש קצה תאושר והעסקה תושלם, לרבות במקרים שהצעות של משתמשים אחרים בנוגע לאותה רכישה אושרו.
14.5. הזכויות שמקנה כל כרטיס יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל כרטיס, שיקבעו על ידי החברה ובתי העסק, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בתנאי השימוש, בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי הכרטיס. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי הכרטיס, תכריע החברה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.
15. קופונים
לחברה זכות להציע למשתמשי הקצה מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים ("קופונים") אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות ברכישת כרטיסים, זכות לקבל כרטיסים בחינם בכל קנייה של מספר כרטיסים מסוים או הצעות אחרות דומות, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון לחברה הזכות להציע את הקופונים למשתמשי קצה מסוימים לשימושם בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה לשימוש משתמשי קצה הנמנים על אותה קבוצה בלבד, או לכל משתמשי הקצה (במקרה בו קופון מוצע למשתמש קצה ספציפי או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה, השימוש בקופון על ידי אחר מלבד משתמש הקצה הספציפי או משתמש קצה הנמנה על הקבוצה המסוימת, בהתאמה, הינו אסור). ההנחה הגלומה בקופון יכולה לחול ביחס לרכישתם של כרטיסים לפעילות ספציפית, או לקבוצת פעילויות או לכל הפעילויות המוצעות באתר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. קופון יכול לחול ביחס לרכישתו של כרטיס בודד או מספר כרטיסים ויכול להיות חד פעמי או לשימוש חוזר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. אלא אם כן נאמר אחרת בהודעת ההצעה של אותו קופון, כל קופון נועד לשימוש, בין אם שימוש חלקי או שימוש מלא, בבת אחת. קופון שנעשה בו שימוש חלקי לא יזכה את משתמש הקצה ליתרה הנותרת של אותו קופון ובעקבות השימוש החלקי הקופון לא יקנה למשתמש הקצה כל זכות נוספת שהיא, כולל, בין היתר, זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהי. כל קופון יהיה תקף עד לתאריך מסוים או במשך טווח תאריכים אשר יצוין בהודעת ההצעה של אותו קופון. קופון חסר תוקף, לרבות קופון שלא נעשה בו שימוש, לא יקנה כל זכות שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהיהחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון (למען הסר ספק, כרטיסים שנרכשו תוך שימוש בקופונים עדיין יכולים להתבטל בכפוף לאמור בתניות שימוש אלו).
16. נקודות קרדיט שהוענקו למשתמש קצה אינן ניתנות להעברה ומיועדות רק לרכישת כרטיסים על ידי משתמש קצה לו הוענקו בלבד. מוקנית לחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת עד למועד השימוש בנקודות קרדיט שהוענקו למשתמש הקצה על ידי החברה ("נקודות קרדיט") הזכות לבטל נקודות קרדיט שהוענקו, כולן או חלקן.
16.1. לאחר השימוש בנקודת קרדיט לרכישת כרטיס תתבטל נקודת הקרדיט (ניתן לעשות שימוש בכל נקודת קרדיט פעם אחת בלבד). נקודת קרדיט לא תקפה או מבוטלת לא תקנה כל זכות שהיא, כולל בין היתר זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהיא.
17. הפעילויות/השירותים המופיעים באתר
החברה אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים המוצגים באתר. החברה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת פעילותיהם ושירותיהם. בדף המכירה של כל פעילות ופעילות מופיעים התנאים למכירת הפעילות כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות הפעילויות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הפעילות/השירות הנמכר. פרטי הפעילויות, תיאורם וכל מידע על הפעילויות לרבות מחיר הפעילויות נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. החברה אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. החברה אינה אחראית על תיאור הפעילויות כפי שנמסרו על ידי בית העסק.
18.  רישום באתר ורכישת כרטיס
בעת הרישום ועל מנת לבצע רכישה או מכירה באתר יהיה על משתמש הקצה להירשם באמצעות חשבונך הפרטי באתר פייסבוק או להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת. בעת רכישת הכרטיס יהיה עליך להזין בנוסף את פרטי כרטיס אשראי. על ידי הרשמה לאתר עם חשבון של פייסבוק, הנך מעניק לחברה הרשאה לגשת ולהשתמש במידע שלך דרך חשבון זה, כפי שהותר על ידי פייסבוק, ולאחסן את אישורי ההתחברות שלך לפייסבוק על מנת לאפשר את השימוש באתר וכן הנך מאשר כי תהא כפוף לכל תנאי השימוש של פייסבוק בנוסף לתנאי שימוש אלו. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי כרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך,החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת הכרטיס. לחברה ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בכל צעד משפטי, כולל פנייה לערכאות, כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או החברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
19. תשלום
19.1. המחירים המוצגים באתר (כולל בשקלול של כל הנחה עקב השימוש בקופון) כוללים מע"מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם משתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
19.2. בעל העסק מתחייב שלא לקבל כל תשלום ממשתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות המסוימים שעבורם רכש משתמש הקצה כרטיסים באתר או שבגינם פנה משתמש הקצה לבית העסק דרך האתר שלא דרך החברה ומשתמש הקצה מתחייב לשלם עבור הפעילות ו/או השירות המסוימים שעבורם רכש משתמש הקצה כרטיסים באתר או שבגינם פנה לבית העסק דרך האתר אך ורק דרך האתר.
19.3. רכישת כרטיס שאושרה מהווה רכישה של הפעילות ו/או השירות המחייבת בתשלום מלוא הסכום על ידי הרוכש.
19.4. חיוב משתמש הקצה יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר (במידה ולא נמסרו פרטים מלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה
19.5. במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו, של הרוכש, תבוטל הרכישה, הכרטיס לא יסופק לרוכש והרוכש יחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 18.6 להלן.
19.6. אישור בדבר פרטי העסקה לאחר ביצוע הקניה יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני .
19.7. החברה תשמור את התשלום בגין הפעילות ותזכה את בית העסק רק לאחר סיום הפעילות במידה ומשתמש הקצה לא ביטל את השתתפותו בפעילות בהתאם לסעיף 18 להלן.
19.8. בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הוראה בקשר עם אחריותה המוגבלת של החברה אם וככל שהפעילות נשוא כרטיס מסוים בוצעה שלא בהתאם לטיב, איכות, ו/או התאמה למשתמש הקצה כמצופה מפעילות באיכות גבוהה ו/או לתיאור הפעילות ו/או השירות באתר, כפי שיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה, בין היתר בהסתמך על מידע שיתקבל אצל החברה ממשתמשי קצה, תהיה רשאית החברה לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי משתמשהקצה זכאילהחזר כספי עבור הכרטיסובמקרה כזה בית העסק לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הכרטיו/או יידרש להשיב את תמורתם ככל שבית העסק כבר קיבל מהחברה תשלום עבורם יחולו הוראות סעיף 27, בשינויים המחוייבים. –
20. ביטול רכישה על ידי משתמש הקצה
20.1. ביטול רכישת כרטיס יעשה באמצעות פניה דרך כפתור "בטל הזמנה" באתר או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני) לפחות 48 שעות לפני מועד הפעילות, יכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 20 זה.
20.2. בנוסף (מבלי לגרוע מתקופות הביטול בסעיף 20.1) בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול החברה על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
20.3. הנך רשאי לבטל רכישת כרטיס אשר הינה עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
20.3.1. בעסקה המתייחסת לשירות – ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כאמור בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן:
20.3.1.1. בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.
20.3.1.2. בעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו עד למועד הביטול.
20.4. תוצאות ביטול הרכישה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
20.5. עסקת מכר מרחוק אין זכות ביטול במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי פעילות שהיא מידע (נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנות) כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה- 1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי.
20.6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בכרטיס ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הכרטיס בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
20.7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי החברה בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
20.8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הפעילות לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.
20.9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת הכרטיס על ידי משתמש הקצה בלבד, אך לא לביטול רכישת כל הפעילות ו/או שירות שנרכשו ישירות על ידי משתמש הקצה מבית העסק שלא דרך החברה שאז על משתמש הקצה לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבין משתמש הקצה לבין בית העסק. על החברה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת פעילות ו/או שירות שנרכשו מבית העסק וכל ביטול כאמור יהיה בין משתמש הקצה לבין בית העסק.
20.10. לא תינתן אפשרות של ביטול כרטיס כאמור אם סופקה הפעילות ו/או השירות למשתמש הקצה.
21. אספקת הפעילות
21.1. אספקת הפעילויות/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של הכרטיס לגבי הפעילות/שירות באתר. אספקת הפעילויות/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של הכרטיס לגבי הפעילות/שירות באתר.
21.2. במידה ובית העסק ביטל את הפעילות ו/או השרות יושב למשתמש הקצה הסכום ששולם על ידו בגין הכרטיס לפעילות ו/או השרות בגינו נרכש הכרטיס במלואו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
22. מימוש הכרטיסים
22.1. הכרטיס הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש כרטיס יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהכרטיס גלומה בכרטיס המקורי וכל העתק של כרטיס, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות. אספקת הפעילות ו/או השירות תהייה תוך הצגת הכרטיס עצמו לבית העסק בפרק הזמן שיוצג עליו. ייתכן שבעת מימוש הכרטיס יידרש הרוכש על ידי בית העסק להציג תעודה מזהה
22.2. אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בכרטיס עם שוברים, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.
22.3. מימוש כרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין.
22.4. החברה ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול ו/או להדפסה ביתר של הכרטיסים ו/או של מספרם הסידורי.
22.5. החברה לא מגבילה מכירת ו/או העברת כרטיס לצד ג, על ידי משתמש הקצה, בתנאי שמכירת ו/או העברת הכרטיסים מותנית בכך שהמוכר או המעביר יתנה את העברה או מכירה כאמור בכך שכל תנאי השימוש ותנאי הכרטיס ימשיכו לחול, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של החברה, גם כלפי רוכש הכרטיס ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת כרטיס לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד. בנוסף, כל צד אשר העביר ו/או מכר את הכרטיס ימשיך לשאת באחריות אישית כלפי החברה לפי תנאי שימוש אלו.
22.6. כל ניסיון לעשות שימוש בכרטיס בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי הכרטיס, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של הכרטיס, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש.
22.7. כל הכרטיסים מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שתוקפו של הכרטיס יהיה אך ורק לפעילות המסוימת במועד המסוים כפי שצוין בעת רכישת הכרטיס. לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס שפג תוקפו כל שימוש והכרטיס לא יקנה לרוכש הכרטיס כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין. על כן, באחריות רוכש הכרטיס לממש את הכרטיס להשתתפות בפעילות על פי תוקפו של הכרטיס בלבד. רוכש כרטיס אשר לא מימש את הכרטיס, מכל סיבה שהיא, על פי תוקפו של הכרטיס, יאבד את זכאותו לקבלת הפעילות ו/או השירותים הגלומים בכרטיס ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא.
23. ביטול רכישה על ידי החברה
Funzing החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
23.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
23.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעתהחברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
23.3. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור הפעילות/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהרוכש, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
23.4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
23.5. רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
23.6. במידה ובית העסק ביטל את הפעילות ו/או השרות.
24. התחשבנות מול בית העסק
24.1. החברה גובה עמלה בשיעור של החל מ-20% בתוספת מע"מ באם נדרש על פי דין ("מכל כרטיס שנרכש על ידי משתמש קצה("עמלת החברה").
24.2. החברה תחשב את הסכום המגיע לבית העסק בגין כרטיסים ששולמו לפעילויות ו/או לשירותים שניתנו על ידי בית העסק בניכוי עמלתהחברה ובניכוי עלויות סליקת אשראי ו/או עלויות סליקה אחרות (אם וככל שתהיינה), בניכוי ביטולי תשלומים על ידי משתמש הקצה ובניכוי החזרים בגין ביטולים (של בית העסק ושל משתמשי הקצה). חישוב הסכום על ידי החברה הוא סופי ומוחלט.
24.3. במידה ויגיעו ביטולי עסקאות על ידי משתמש הקצה ו/או בית העסק והסכום אשר מגיע לבית העסק ממכירת כרטיסים עבור הפעילות לא יספיק על מנת לקזז סכומים אלו, יעביר בית העסק לחברה את הסכום החסר על פי דרישת החברה-Funzing בתוך 14 ימים מבקשת התשלום על ידי החברה.
24.4. הסכום המגיע לבית העסק יועבר לבית העסק בתוך 14 ימים לאחר סוף החודש בו בוצעה הפעילות ו/או ניתן השירות ומותנה בשליחת בקשה של בית העסק למשיכת הכספים על ידי שליחת דואר אלקטרוני ל payments@Funzing.com. התשלום יבוצע על ידי אמצעי התשלום אותו תקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
24.5. בית העסק הוא האחראי הבלעדי לתשלום כל המיסים הנדרשים על פי החוק.
החברה תהא רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לגבות תשלום מבית העסק עבור פרסום פעילות ו/או שירות באתר, לרבות תשלום חד פעמי, מתמשך או לפי היקף הפעילות ו/או השירות, כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה. -
25. שונות
25.1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
25.2.  כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של קבוצת החברה
25.3. הסכם זה הינו לטובת החברה וכל הגוף הקשור אליה ומקנה להם זכות לאכוף תניות ההסכם. למעט האמור לעיל, הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
25.4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
25.5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
25.6. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

לדף הבית